Speciális modulok - biztosítás

Tartalomhoz ugrás
Hitelbiztosítás
Politikai eseményekből adódó kockázatok fedezete

Kifejezetten export ügyletekre a kötvényben meghatározott országok tekintetében nyújthat a biztosítás fedezetet azokra a nemfizetési estekre, melyek kiváltó oka a kötvényben meghatározott politikai esemény, mint
 • a vevő országát érintő háború hadüzenettel vagy anélkül,
 • zendülés, polgárháború, terrorcselekmény, lázadás, forradalom vagy más hasonló cselekmény a vevő országában,
 • jogalkotási vagy közigazgatási esemény a vevő országában, ami megakadályozza az exportot,
 • bármely olyan kormányzati intézkedés, ami megakadályozza a vevő országába történő importot, átutalást vagy mentesíti a vevőt fizetési kötelezettsége alól,
 • valuta elértéktelenedése

A vevő országában bekövetkező államcsőd pl. vezethet fentebb felsorolt intézkedések bekövetkezéséhez vagy akár lázadáshoz, polgárháborúhoz.
Természeti katasztrófákból adódó kockázatok fedezete:

A kötvényben meghatározott országok tekintetében nyújthat a biztosítás fedezetet azokra a nemfizetési estekre, melyek kiváltó oka olyan a természetben előforduló, előre nem látható környezeti katasztrófa, amely emberi erőforrással nem hárítható le, különösen, de nem kizárólagosan vulkánkitörés, földrengés, szökőár, tájfun vagy árvíz.


Előleg fizetésre szóló fedezet

A szerződésben biztosított nemfizetési fedezeten kívül, egy ilyen opció a Biztosított számára fedezetet nyújt Vételi szerződési vonatkozásában felmerülő olyan veszeteségeire, amelyek a szállító fizetésképtelenségének következtében az első előleg visszatérítésének elmaradásából adódnak. Az első előleg mértékét általában a teljes vételár maximum 40%-ban határozza meg a biztosító, de ez 40-80% közötti értékben alku tárgya, így olyan esetekre is komoly védelmet jelenthet, amikor nem előleget kell fizetnünk a beszállítónak, hanem előre kell fizetni a vételérat. Ilyen esetben érdemes olyan módon kötni a beszállítóval a szerződést, hogy az teljes vételárnek legyen valamilyen maradványa, tehát két részlet legyen feltüntetve, így az első fele (a teljes vételérnak akár 90-95%-a lehessen az első részlet, aminek biztosítási fedezetének mértéke már alku tárgya lehet a Biztosítónál.
Ez a speciális modul tehát lehetővé teszi, hogy miközben vevőinkre kötünk hitelbiztosítást portfólió jelleggel, ebbe belevehessünk olyan beszállítóinkat is (nem portfólió jellegel), akik jellemzően előleg fizetÉsre köteleznek minket.
Ez egy opcionális modul önmagában nem alkalmazható, így vevőkövetelés biztosítás nélkül, pusztán beszállítói előleg fedezeti biztosítás nem köthető.
Konszignációs fedezet

A szerződésben biztosított nemfizetési fedzeten kívül az opció fedezetet ad konszignációs értékesítésből származó követelések nemfizetésére is, ha a teljesítés a Biztosított konszignációs raktárkészletről szóló megállapodásának feltételeivel összhangban történt, amennyiben a kár biztosított káreseményből fakad.
Ehhez érvényes és végrehajtható konszignációs megállapodással kell rendelkezni, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 • Biztosítottnak jelentést kell kapnia a konszignációs raktákészletekből kiadott áruk részletes adatairól, a kiadott áruk mennyiségéről, értékéről és a kiadás időpontjáról,
 • Maximális számlázási időszak 30 nap lehet, az áru kiadásától számítva, vevő fizetésképtelensége esetén pedig azonnali számlakibocsátási jognak kell lennie,
 • A kibocsátott számláknak fent említett jelentésekkel összhangban kell lennie,
 • A fizetési határidőnek a kötvényben meghatározott maximális hitelfutamidőn belül kell lennie,
 • Tulajdonjog fenntartás szerepeltetése a konszignációs megállapodásban, amennyiben a tulajdonjog fenntartási opció az alapkötvényben is szerepel.
 • Olyan rendelkezés a megállapodásban, ami szabályozza, hogy az áru a vevő készletétől elkülönítve van tárolva,
 • A Biztosított a konszignációs raktérban évente legalább egyszer leltárt készít és a vevő vagy harmadik személy raktárában fellelhető készletet erre jogosult személy ellenőrzi.
Okmányos inkasszóra szóló fedezet
Amennyiben az alábbi tpusú okmányos inkasszó ügyletek bármelyikére szeretne biztosítási fedzetet, akkor a lehetőségek és a részletesebb információk miatt forduljon hozzám bizalommal.

Meghatározás, a fogalom tartalma
Bankbeszedvény (inkasszó): Kereskedelmi jogviszonyban alkalmazott fizetési forma, melyben az eladó a kereskedelmi szerződés teljesítését okmányokkal támasztja alá, melyeket a banknak küldi meg azzal a megbízással, hogy az okmányokat küldje meg beszedésre a vevőnek, aki csak fizetéssel, vagy fizetési kötelezettség vállalásával juthat az okmányok, illetve az áru birtokába. Az inkasszó ügylet okmányai lehetnek fizetési okmányok (váltók, saját váltók, csekkek stb.) és/vagy kereskedelmi okmányok (számla, szállítási okmányok stb.). Inkasszó esetében a bankok az akkreditíveknél jellemző un. „okmányvizsgálatot” nem végeznek, kizárólag azt ellenőrzik, hogy a benyújtott okmányok megfelelnek-e a beszedési megbízásban felsoroltaknak. A bankbeszedvény nem bankári biztosíték, mivel a bank nem tesz fizetési ígéretet, a fizetés a vevő szándékán múlik. A bankelőzmény nélküli, úgynevezett sima átutalásnál azonban mindkét partner számára nagyobb biztonságot nyújt, amelyet a bank - mint „bizalmi kéz” - bekapcsolása jelent.
Tiszta (clean) beszedés: Kizárólag fizetési okmányokat tartalmazó beszedés.
Okmányos (documentary) beszedés: A fizetési okmányok mellet, kereskedelmi okmányokat is tartalmazó vagy kizárólag kereskedelemi okmányokat tartalmazó beszedés. Beszedési ügylet szereplői:
 • Megbízó: az a fél, aki a beszedési megbízással, a beszedés elvégzésével megbízza a bankot (általában a kereskedelmi ügyletben az eladó).
 • Okmányokat küldő bank: az a bank, amelyet a Megbízó a beszedés végrehajtásával megbíz (az eladó bankja).
 • Bemutató bank: az a beszedő bank, amely a címzettnek bemutatja az okmányokat. Általában azonos a beszedő bankkal (a kereskedelmi ügyletben szereplő vevő bankja).
 • Címzett: akinek az okmányokat a beszedési megbízásnak megfelelően be kell mutatni (a kereskedelmi ügyletben a vevő).

Beszedési megbízás: A beszedési megbízás polgári jogi megbízás, amelynél a megbízott - rendszerint az Okmányokat küldő bank - arra vállalkozik, hogy megbízója helyett annak követelését az adóstól – Címzett - beszedi. Itt az eladó – Megbízó - rendszerint azzal bízza meg a bankját, hogy a leszállított áru ellenértékét a vevőtől- Címzett - kereskedelmi okmányok ellenében szedje be. A beszedési megbízással az eladó kezdeményezi az ellenérték kifizettetését az okmányos bankbeszedésre vonatkozó nemzetközi szabályzat szerint, a beszedéssel kapcsolatos költségeket is általában az eladó fizeti.
A beszedési megbízás a következőkre terjed ki:
 • Az Okmányokat küldő bank teljes neve, postai és SWIFT címe, azonosító
 • A Megbízó adatai,
 • A Címzett adatai, ideértve azt a helyet, ahol az okmányokat be kell mutatni.
 • A beszedendő összeget és pénznemet.
 • A csatolt okmányokat és minden egyes okmány sorszámát.
 • Azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alapján fizetést és/vagy elfogadást kell kieszközölni.
 • Az okmányok kiszolgáltatásának feltételeit
  • fizetés és/vagy elfogadás
  • egyéb kikötések és feltételek teljesítése ellenében.
 • A beszedendő költségeket, feltüntetve, hogy azok elengedhetők-e vagy sem.
 • A beszedendő kamatokat - ha van ilyen -, hogy azok elengedhetők-e vagy sem, ideértve:
  • kamatlábat
  • kamatidőszakot
  • a kiszámítás módját.
 • A fizetési módot és a fizetési értesítés formáját.
 • A nem fizetés/nem elfogadás és/vagy az egyéb utasítások nem teljesítésének esetére szóló utasításokat (pl. óvatolás).

Okmányos beszedés típusai
 • Látra szóló/ megtekintéskor fizetendő (A látra szóló beszedési megbízást (D/P, documentsagainstpayment) az jellemzi, hogy a Címzett/vevőaz okmányok bemutatásakor fizet. E fizetési mód esetén előfordulhat, hogy a Címzett/vevőa fizetés előtt aMegbízó/eladó előzetes hozzájárulásával megtekinti az árut, vagy a banktól betekintésre, vizsgálatra megkapja az okmányokat.)
 • Halasztott fizetésű: A megtekintés után bizonyos időre szóló okmányos beszedés (D/A, documentsagaintsacceptance) esetén a bank az okmányokat nem készpénzfizetés ellenében szolgáltatja ki a Címzettnek/vevőnek, hanem a Címzett/vevőfizetési ígérete ellenében. Ez legtöbbször váltó, vagy csekk. A halasztott/határidős fizetés esetén az okmányok kiszolgáltathatók:
  • esedékességkori fizetéskor,
  • cégszerűen aláírt, visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalás ellenében, melyben a Címzett/vevőarra vállal visszavonhatatlan kötelezettséget, hogy esedékességkor teljesíti a fizetést.
  • saját váltó kibocsátása ill. idegen váltó elfogadása ellenében, mellyel a Címzett/vevő váltókötelezettségbe vonja magát, annak esetleges jogi következményével (fizetési ígéret). - a Bemutató bank garanciája, vagy kezesség vállalása ellenében, melyben a Bemutató bank a Címzett fizetési kötelezettségét garantálja
  • aMegbízó/ eladó az árut közvetlenül a Címzett/vevő címére és rendelkezésére adja fel, az áruszállítással kapcsolatos okmányokat pedig a beszedési megbízással együtt a banknak küldi. A Címzett/vevő megkapja az árut, és a bank felszólítására kifizeti annak ellenértékét. A Címzett/vevő tehát még a fizetés előtt az áru birtokába jut. A nyitott inkasszó nem nyújt garanciát arra, hogy a Címzett/vevő fizetni fog. Így aMegbízónak/ eladónak számolni kell a birtokon kívül kerülés veszélyével, valamint a Címzett/vevő késedelmes fizetése esetén a kamatveszteségekkel.
 • Nyitott (sima) inkasszó (olyan beszedvény, amelynek keretében az áru feletti rendelkezési jogot a bank gyakorolja, az áruküldemény a bank rendeletére és /vagy címére került feladásra. A bank csak fizetés vagy fizetést igazoló hiteles okmány vagy halasztott fizetésű inkasszó esetében fizetési ígéret ellenében állítja ki az áru kiváltásához szükséges „árufelszabadító levelet”. AMegbízót/ eladót a vinkulált inkasszónál a birtokon kívül kerülés veszélye nem fenyegeti. Áruküldeményt a bank címére csak annak előzetes beleegyezésével szabad feladni. Ennek hiányában aMegbízónak/ eladónak tisztában kell lennie avval, hogy a bank nem felel az áruért, nem köteles gondoskodni az áruról, az áruval kapcsolatban felmerült minden költség a feladót terheli.)
 • vinkulált inkasszó, a vinkulált inkasszó változatai:
  • speditőr inkasszó. Ennél a fizetési módnál aMegbízó/ eladó az árut egy szállítmányozó címére és rendelkezésére adja fel azzal az utasítással, hogy az áru csak a fizetést igazoló banknyugta bemutatása ellenében szolgáltatható ki. A speditőr inkasszó esetén aMegbízó/ eladó nem ad beszedési megbízást, a Címzettet/ vevőt a bank nem szólítja fel fizetésre, az a bankkal csak akkor kerül kapcsolatba, mikor fizet.
  • indirekt bankbeszedvény. AMegbízó/ eladó az árut a külföldi speditőr címére, de a bank rendelkezésére adja fel. Az okmányokat a beszedéssel megbízott bank kapja meg, s közvetlenül vagy közvetve felszólítja a Címzettet/vevőt fizetésre. A Címzett/vevő a fizetés igazolásaként „árufelszabadító levelet” kap, amelynek ellenében a speditőr az árut kiadja.
  • direkt bankbeszedvény: az áru feletti rendelkezési jog mellett magát az árut is a beszedéssel megbízott bank kapja meg, az okmányokkal együtt. A bank felszólítja a Címzettet/vevőt fizetésre, és fizetés után kiszolgáltatja a Címzettnek/vevőnek az árut.
Kapcsolt vállalkozásokra szóló fedezet (együttbiztosítás)

A szerződésben rögzített nemfizetési fedezeten túl ez az opció a fedzetet kiterjeszti a Biztosított kapcsolt vállalkozásaira a biztosított időszak során teljesített szállításokból adódó követelések tekintetében.  A fedezet csak az olyan tevékenységekre terjeszthető ki a kapcsolt vállalkozás tekintetében, amelyek az alapszerződésben mint a Biztosított üzleti tevékenységei felsorolásra kerültek.

Szállítás elötti fedezet
A szerződésben rögzített Nemfizetés kockázatára biztosított fedezet kiegészítéseként ez az opció a Biztosított számára  szállítás előtti fedezetet nyújt a kereskedelmi szerződés teljesítése során bekövetkezett szállítás előtti biztosítási eseményekre, amennyiben a kereskedelmi szerződés teljesítését a szállítás előtti biztosítási események félbeszakítják (pl. limittörlés) megakadályozva a biztosítottat a kereskedelmi szerződésból adódó kötelezettségei teljesítésében.

Az így biztosítható költségek olyan gyártási kötségek, amelyre a szerződés alapján a fedzet kiterjed és a kereskedelmi szerződés teljesítése érdekében a biztosítottnál felmerülnek.

Ez az opció alkalmazható szolgáltatásra és kereskedelmi tevékenységre, ebben az esetben a fedzet a Biztosított oldalán felmerülő káreseményekkel kapcsolatos az előzetes teljesítési költségekre terjed ki, amelyek a szállítás előtti biztosítási események következménye.

Ez az opció alkalmazható az építőiparban olyan építőipari költségek fedezetként, amelyre az alap szerződés fedezete kiterjed és az építési szerződés teljesítése érdekében a Biztosítottnál felmerülnek.

A felsorolt fedezetek kizárólag a vevő fizetésképtelensége esetén alkalmazható, illetve export tevékenység alapján a politikai és természeti katasztrófa opciók bekövezkezése esetén, ha ezt az opciót tartalmazta a szerződés.
Vitatott követelések fedezete

Ezt az opciót nem minden hitelbiztosító szolgáltatja, amelyik igen, annál az Általános Feltételekben megfogalmazott rendelkezésektől eltérően vitatott követelkések esetén a fedezet nem kerül felfüggesztésre, hanem a Biztosító feltételes kártérítést fizet a Biztosítottnak feltéve, hogy
 • a vitatott követelés a szerződés hatályán belül keletkezett,
 • feltételezhető, hogy a vita nem indokolt.

A feltételes kártalanítás mértéke:
Feltételes kértalanításként a Biztosító a nettó követelés, vagy amennyiben a nettó követelés összes a Pozitív limitdöntést meghaladja, a pozitív limitdöntés összegének a vitatott követelés kártalanítási hányadát fizeti.
A vita lezárását (megegyezést vagy negatív bírósági döntést követően) a feltételes kártalanítás összegével Biztosított elszámolás köteles Biztosító felé.

Maximális feltételes kártalanítás:
A feltételes kártalanítás címén kifizethetö összeg nem haladhatja meg a különös feltételekben rögzített egyedi feltételes kártalanítás maximális összegét.
A feltételes kártalanítási opció a biztosítási éven belül maximum háromszor vehető igénybe, és ezek összeg nem haladhatja meg a kötvényben rögzített maximális kötelezettségvállalás összegét.

Kiemelt vevők kizárólagos fedezete

A modul lehetőséget biztosít arra, hogy a vevő portfólióvól kizárólag a kiemelt (top account vevők) kerüljenek biztosítási védelem alá. Az elsődleges, biztosított vevőkörbe sorolandó cégeket a teljes vevőportfólió forgalmi nagyságrendját figyelembe véve arányosan lehet összeállítani a Biztosítóval történő egyeztetési folyamat részeként.
Kötelező érvényű/ Föggőben lévő rendelések fedezete

Ezen opció alapján a Biztosító az alapszerződésben rögzítettektől eltérően, a vevőre vonatkozó hitellimit csökkentés vagy törlés esetén, a kötelező érvényű megrendelésre szóló fedezetet biztosít a kötelező évényű megrendelés időszakára, de csak azokra a követelésekre, amelyek kevesebb mint 6 hónappal a biztosítói limitcsökkentés vagy törlés időpontját megelőzően létrejött kötelező érvényű megrendelésből származik.

Jelen opció a függőben lévő rendelésekre is érvényesíthető

Meglévő követelések fedezete

Ez az opció a hitelbiztosítási szerződés aláírásának időpontjában már fennálló követelésekre nyújt fedezetet (visszamenőleges védelem), amennyiben a meglévő követelés esedékességének napja a biztosítási szerződés hatályba lépésének napjáig még nem következett be, valamint a meglévő követelések számlái a biztosítási szerződésben meghatározott maximális számlázási időszakon belül kerültek kiállításra és a maximális hitelezési időszakon belül váltak esedékessé.


Top liner, Cap, CAP+ (limitvásárlás lehetősége)

A három hitelbiztosítóból kettőnél van lehetőség bizonyos szabályok betartása mellett biztosítási fedezet (limit) megvásárlására, amelynek díja a biztosítási kötvényben meghatározott biztosítási díjkulcstól függetlenül jelentkezik, mint költség.
Ez a modul csak akkor alkalmazható, ha adott vevőre a normál limitkérelem és ez alapján a biztosító által történt limtivizsgálat megtörtént, és annak eredményeként nem vagy nem elégéséges mértékben tudott a biztosító a vevő számára biztosítási fedezetet, limitet szolgáltatni.
Saját hatáskörben kezelt cégekre tahát csak abban az esetben alkalamzható ez az opció, ha előtte saját hatáskörből áthelyezik a céget a Biztosító által bevizsgálandó cégek közé, és erre a cégre a limitkérelem megtörtént, de az nem vagy nem elégéséges mértékben nyújtott fedezetet.
Rugalmas türelmi idő lehetősége

Ez az opció nem minden hitelbiztosítónál alkalmazható.
Az opció a hitelbiztosítási alapszerződésben biztosított nemfizetési fedezet vonatkozásában lehetővé teszi, hogy a Biztosított elhúzodó késedelem esetén csökkentett türelmi időszakra (biztosító követeléskezelési és kérrendezési időszaka) legyen jogosult. AZ alapszerződésben meghatározott általában 6 hónapos türelmi időszak csökkenthető így le az alapszerződésben rögzített türelmi időszak maximum 90 nappal. (így előbb jutunk hozzá a követeléáshez vagy kártérítés, vagy gyorsabb behajtás formájában)
Ezzel arányosan viszont csökken a az alapszerződésben meghatározott kártérítési hányad, 30 naponként 1%-al.
Bonus, Malus, Nyereségrészesedés

Kármentességi bónusz:
A Biztosító azon biztosítási időszakra fizet kármentességi bónuszt, amelyre vonatkozóan a biztosítási díj teljes
körűen megfizetésre került, és kártalanítás fizetésére nem került sor és nem is fog rá sor kerülni, és  az érvényben lévő
hitelbiztosítási szerződés a következő biztosítási időszakra is hatályban marad. Amennyiben a Biztosító kártalanítást teljesít a
behajtási költségek után, azonban az érintett átruházott követelés a kárfizetést megelőzően teljes összegben
megtérül, akkor a kármentességi bónusz kiszámítását a behajtási költségek után fizetendő kártalanítás összege
nem befolyásolja.
A kármentességi bónusz kifizetése a biztosítási időszak során teljesített Szállításokkal kapcsolatos Átruházott
Követelések Nemfizetés kockázatának megszűnését, vagy a Biztosított a biztosítási időszakra vonatkozó
kártalanítási jogról lemondó nyilatkozatának Biztosítói kézhezvételét követő 30 napon belül esedékes.

Sávos bónusz:
Kármentességi bónusztól annyiban tér el, hogy a kötvényben meghatározott kárhányad sávokon belül ezekhez a sávokhoz rendelt bónuszt, visszatérítést rendel. (tehát bizonyos mértékű károk bekövetkezése esetében is lehetőséget ad bonusz alkalmazására azaza visszatérítésre.)

Nyereségrészesedés:
A Biztosító a Biztosítottnak nyereségrészesedést fizet, amennyiben
 • a biztosítási időszakban a teljes biztosítási díj megfizetésre került,
 • a biztosítási elszámolási időszak egyenlege pozitív.

A bizutosítási időszak elszámolási egyenlege az alábbiak szerint számítandó:
- A követel oldalon a biztosítási időszakra megfizetett biztosítási díj,
- A tartozik oldalon a biztosítási időszak során a szállítások vonatkozásában kifizetett vagy kifizetendő kártalanítás teljes összege, levonva a szállításokkal kapcsolatos azon megtérülések összegét, amelyek a nyerségrészesedés kifizetését megelőzően beérkeztek, hozzáadva a megfizetett biztosítási díj kötvényben meghatározott költséghányadát.
A követel és tartozik oldal különbözete, amennyiben annak egyenlege pozitív a nyereség részesedés alapja, annak felosztását Biztosító és Biztosított között a kötvény százalékos formában határozza meg.

Bonus, sávos bonusz és nyereségrészesedés kifizetésének feltétele, hogy az érvényben lévő szerződés a következő biztosítási időszakra is érvényben marad. (fordul a kötvény)

Malus (pótdíj)
Biztosított a biztosítási időszakra az alábbi feltételek fennállása esetén pótdíjat köteles fizetni:
1. A pótdíj kiszámítása az alábbi táblázatban feltüntetett kárhányadhoz tartozó százalékarány és adott biztosítási
időszak során fizetett biztosítási díj figyelembevételével történik.
Kárhányad Pótdíj                       százalékarány
pl. 100%                                        pl.10%

A kárhányad olyan arányszám, ahol:
- a számláló a biztosítási időszak során teljesített Szállítások vonatkozásában esedékes vagy esedékessé váló
kártalanítás teljes összege, levonva a Szállításokra vonatkozó azon Megtérülések összegét, amelyek a pótdíj
kiszámítása előtt beérkeztek.
- a nevező a biztosítási időszakban megfizetett biztosítási díj összege.
Amennyiben a Biztosító kártalanítást teljesít a Behajtási Költségek után, azonban a Követelés a kárfizetést
megelőzően teljes összegben megtérül, akkor a pótdíj kiszámítását a Behajtási Költségek után fizetendő
kártalanítás összege nem befolyásolja.
Saját hatáskörben történő fedezeti limit megállapítása

Az opció használata esetén a Biztosított a kötvényben meghatározott saját hatásköri plafon mértékéig a kötvényben meghatározott szabályok betartása mellett saját hatáskörben hozhat döntést a vevőjére vonatkozó biztosítási fedezet mértékéről.

Saját hatáskörben a limtidöntést a kötvényben elfogadott céginformációs cég által kiállított céginformációban szereplő max. credit check érték (maximálisan javasolt nyitott szállítási érték) erejéig, de maximum a kötvényben meghatározott saját hatásköri plafon összegéig rendelkezik biztosítási fedezettel adott vevőre vonatkozóan.
Saját hatáskörben a Biztosító pozitív fizetési tapasztalat alapján is engedneti az ügyfélnek, hogy saját hatáskörben meghatározhassa a vevőre vonatkozó biztosítási fedezet értékét a kötvényben meghatározott szabályok betartáősa mellett, és maximum a saját hatásköri plafon mértékéig.
A pozitív fizetési tapasztalat esetén a Biztosítók előírják, hogy ennek használatához az elmúlt egy évben legalább 1,2 vagy 3 pozitív megítélésű számlákifizetés történt a vevő részéről az ügyfél felé (biztosítónként változik a kötelezően elvárt ilyen típusú számlák száma), és ebben az esetben az elmúlt egy év összesített számlaértékének x%-át használhatja az ügyfél biztosítási fedezeti értékként a vevő részére (ez az érték a 3 hitelbiztosító vonatkozásában 3 féle értéket mutat, eltérésük jelentős).
Pozitív megítélésünek az olyan kifizetett halasztott számla minősül, amit a vevő a számla lejáratát követően a hiteébiztosítási kötvényben meghatárorott maximális lejelentési időn belül kifizetett. ( a maximális lejelentési idő általában 30,45,60 nap, de ennél magasabb érték is elképzelhető)

A saját hatáskörben megadott limitek és a Biztosító által limtivizsgálat alapján megadott limiteken kívül létezik a kettő közötti egyszerűsített limtivizsgálat lehetősége is, amit minden biztosító más néven nevez.
Egyszerűsített ügymenetű hitelbiztosítás (Simplicity, Easy Liner)

Amennyiben éves biztosítható forgalma 200 millió ft alatt van, akkor érdemes egyszerűsített ügymenetű hitelbiztosítási ajánlatot kérni, ami egyben költséghatékonyabb megoldást is jelenthet. Ilyen lehetőséget a három hitelbiztosítóból kettő tud szolgáltatni.
Részeletes tájékoztatásért forduljon hozzám bizalommal.
Vissza a tartalomhoz