Kártérítés - biztosítás

Tartalomhoz ugrás
Hitelbiztosítás
A KÁR BEKÖVETKEZTE, KÁRTÉRÍTÉS
A biztosítási esemény megállapításra kerül:
a) a vevő fizetésképtelensége esetén: amint a biztosított a fizetésképtelenséget dokumentálta (hivatalos közzététel cégközlönyben a fizetésképtelenségi eljárás elindításáról),
b) a követelés nemfizetésének egyéb eseteiben: maximum 5 hónappal a biztosított lejárt kinnlevőségről és a biztosítási szerződésben külön megadott egyik
inkasszótársaság részére adott egyidejű beszedési megbízásáról szóló értesítésének a biztosítóhoz történő beérkezése után. (azaz ha az inkasszó társaság nem vagy csak részben volt eredményes a kötvényben megjelölt időszakon belül a követéskezelési eljárásban)

Amennyiben jelen biztosítási kötvény összes feltételeinek eleget tesz, akkor
kártérítést kap:
- fizetésképtelenség esetében 30 napon belül, a biztosított jelentésének és a követelés, valamint vevő fizetésképtelenségét bizonyító összes dokumentum kézhezvétele után,
- a biztosított követelésének nemfizetése egyéb eseteiben: 30 napon belül a megállapított maximum 5 hónapos határidő lejárta után, amennyiben a biztosított a követelés bizonyításához szükséges összes dokumentumot benyújtotta.

A kártérítés mértéke kizárólag a biztosítási fedezettel (limittel) elátott vevők esetében a fedzeti összegnek a kötvényben meghatározott kárhányad mértékéig történik,  és maximum a biztosítási évben bekövetkezett összes kár tekintetében a kötvényben meghatározott maximális kártérítési plafonig.
(Biztosított követelés esetén a Biztosító a nettó követelés és a kártérítési hányad szorzatának mértékében vagy – ha a nettó követelés meghaladja hitellimitet – a hitellimit és a kártérítési hányadszorzata által maximalizált mértékben fizet.)

Maximális kötelezettségvállalás: Az adott biztosítási évben keletkezett követelésekkel kapcsolatos kárigényekre történt kifizetések összege együttesen nem haladhatja meg a maximális kötelezettségvállalás összegét.

A kártérítés visszakövetelése: A biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a kifizetett kártérítés összegét visszakövetelje, ha a kártérítés kifizetése után kiderül, hogy a jelen Biztosítási Szerződés rendelkezése szerint a kártérítés feltételei nem teljesültek, vagy, ha a vevő fizetésképtelensége esetén a vevővel szembeni eljárásban a követelés nyilvántartásba vételét elutasítják.

Átruházás lehetősége (Zálogjog, társbiztosítás):
A kárfizetésre irányuló jogát a biztosított a biztosító előzetes írásbeli hozzájárulásával átruházhatja, amennyiben az átruházást a biztosítónak bejelenti. A biztosított szerződéses kötelezettségei változatlanok maradnak. A kárfizetés kedvezményezettje a kárfizetés tekintetében nem rendelkezik több joggal, mint a biztosított, és a biztosító jelen Biztosítási Szerződésen alapuló jogai az átruházás ellenére továbbra is fennállnak. A biztosított átruházhatja a követelést a kárfizetés kedvezményezettjekénteljáró pénzintézetre, feltéve, hogy a kárfizetésre irányuló jogot a fentiekbenleírtak szerint átruházta (zálogjogosította)
Vissza a tartalomhoz